Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis

Algemene Ledenvergadering 25 mei 2024

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de KVNM vindt dit jaar plaats in Tilburg op  zaterdag 25 mei in de middag.

Aansluitend aan de ALV zijn de presentaties van de drie genomineerden voor de Belle van Zuylenprijs. Na deze presentaties zal de jury een winnaar kiezen en vindt de prijsuitreiking plaats.

 

Aanwezigheid graag doorgeven via deze link.

 

Agenda Algemene Vergadering 25 mei 2024

 

Plaats: Collegezaal A201, Fontys Conservatorium, Zwijsenplein 1, 5038 TZ Tilburg

Tijd:     12.15 – 13.15 uur

 

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Mededelingen:
 4. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 13 mei 2023 (bijlage)
 5. Jaarverslag en begroting
  1. Jaarverslag en jaarrekening 2023 (bijlage)
  2. Ontwikkelingen TVNM (andere eindredacteur en andere uitgever)
  3. Verklaring kascommissie
  4. Begroting (bijlage)
 6. Benoeming kascommissie 2024
 7. Aftreden bestuurslid Thomas Delpeut  
 8. Voordracht en benoeming nieuwe bestuursleden
 9. Plannen en ontwikkelingen:
  1. Contributie: Het bestuur stelt voor de contributie voor het gewone lidmaatschap vanwege de gestegen prijzen in 2025 te verhogen van € 50,-- naar € 55,-- .
  2. Instellen commissie KVNM-penning.
 10. Rondvraag
 11. Sluiting
Terug