Mijn account

Stukken bij de ALV

Het is bijna zover: op 12 april a.s. is de ALV 2014. Hier volgen de stukken:

agenda

jaarverslag 2013

notulen ALV 2013

 

Hierbij treft u ook aan de KVNM Jaarrekening 2013. De presentatie is vernieuwd, er is een afzonderlijk bestuursverslag bij de jaarrekening opgesteld, en er zijn een staat van herkomst en besteding van middelen plus uitgebreidere toelichtingen opgenomen. Dit stuk heeft op 8 april 2014 de goedkeuring van de kascommissie gekregen.
De jaarrekening zal vervolgens ter vaststelling en goedkeuring worden voorgelegd aan de Algemene Leden Vergadering op 12 april.

jaarrekening 2013

 

Door de belastingdienst inzake ANBI zijn we erop gewezen dat onze statuten op een paar punten gemoderniseerd dienen te worden. Tijdens de ALV wordt hierover een beslissing genomen. Daarom staan hier alvast de door het bestuur voorgestelde wijzigingen. Deze staan in de volgende artikelen:

7.1; 7.2; 7.5; 7.8; 10.1; 10.5; 10.7; 12; 13.2; 14.4

statuten

concept wijzigingen statuten