Statuten

STATUTEN

Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis

 

Download als PDF

PER 20 JUNI 1996

.............................................................................................................................

NAAM EN ZETEL

Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis.
2. Zij is gevestigd te Amsterdam.
3. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.


DUUR

Artikel 2
De vereniging is opgericht op negentien november achttienhonderd acht en zestig en duurt voort voor onbepaalde tijd.


DOEL

Artikel 3
De vereniging stelt zich ten doel:
 
   a.  de wetenschappelijke bestudering van de Nederlandse muziek en haar geschiedenis, en al wat daarmede verband houdt;  
   b.  het bevorderen van de muziekwetenschap in de ruimste zin van het woord.  
   

Artikel 4
Zij tracht dit doel te bereiken langs wettige weg:
 
   a.  door eigen uitgaven en het bevorderen van uitgaven van anderen, voor zover deze met haar doel, vermeld in artikel 3 onder a, verband houden;  
   b.  door het uitgeven van een of meer wetenschappelijke tijdschriften of jaarboeken;  
   c.  door het organiseren van lezingen, voordrachten en concerten;  
   d.  door alle andere wettige middelen die voor haar doel bevorderlijk kunnen zijn.  
   

LEDEN

Artikel 5
1. De vereniging kent leden en ereleden.
2. Lid kunnen zijn natuurlijke personen en rechtspersonen die de doelstellingen vermeld in artikel 3 onderschrijven.
3. Het bestuur beslist over de toelating van een lid.
Bij niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
4. Ereleden worden op voorstel van het bestuur als zodanig
door de algemene vergadering benoemd. Zij hebben — met uitzondering van de verplichting om contributie te betalen — dezelfde rechten en verplichtingen als in de wet en deze statuten aan leden zijn toegekend.

Artikel 6
1. Het (ere-)lidmaatschap eindigt:
 
   a.  door de dood van het lid. Is een rechtspersoon lid van de vereniging dan eindigt haar lidmaatschap wanneer zij ophoudt te bestaan;  
   b.  door opzegging door het lid;  
   c.  door opzegging namens de vereniging; en  
   d.  door ontzetting.  
   

2. Opzegging namens de vereniging kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten voor het lidmaatschap gesteld, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt door het bestuur.
3. Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
De ontzetting geschiedt door het bestuur en wordt aan de betrokkene ten spoedigste schriftelijk, met opgave van redenen, meegedeeld. Hij kan binnen een maand na ontvangst van de mededeling tegen de ontzetting bij de algemene vergadering in beroep gaan. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
4. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.
5. Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken.


INKOMSTEN

Artikel 7
1. De inkomsten van de vereniging bestaan uit contributies van de leden, donaties, subsidies, legaten en andere verkrijgingen.
Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
2. De contributie die ieder der leden jaarlijks verschuldigd is, wordt ieder jaar vastgesteld door de algemene vergadering.


BESTUUR

Artikel 8
1. De vereniging wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit ten minste vijf en ten hoogste negen personen.
Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
2. Bestuursleden worden door de algemene vergadering uit de leden benoemd. De voorzitter wordt in functie benoemd.
De overige functies (vice-voorzitter, secretaris, penningmeester) worden door het bestuur in onderling overleg verdeeld. De functie van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon worden verenigd. Het bestuur bestaat zo mogelijk in meerderheid uit universitair gevormde musicologen.
3. De algemene vergadering kan ieder door haar benoemd bestuurslid ook weer ontslaan. Voorts eindigt het bestuurslidmaatschap wanneer het lidmaatschap van de vereniging eindigt alsook wanneer het bestuurslid zijn functie wenst neer te leggen.
4. Kandidaten voor het bestuur kunnen worden gesteld door het bestuur, alsmede op voorstel van tenminste tien leden.
De voordracht door het bestuur wordt bij de oproeping voor de algemene vergadering meegedeeld.
Een voordracht door tien of meer leden moet veertien dagen vóór aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
5. Een bestuurslid wordt gekozen voor een periode van vijf jaar en is aansluitend slechts tweemaal herkiesbaar.
Afgetreden bestuursleden die zich niet aansluitend herkiesbaar (kunnen) stellen, kunnen drie jaar na hun laatste zittingsperiode opnieuw in het bestuur gekozen worden.
6. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of een ander bestuurslid zulks wenst, doch tenminste twee keer per jaar.
7. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk mede-schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.
8. Voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester vormen te zamen het dagelijks bestuur. Indien de functies van secretaris en penningmeester in één persoon zijn verenigd, wijst het bestuur uit zijn midden een vierde lid van het dagelijks bestuur aan.
9. Het bestuur van de vereniging is verplicht de vereniging en de bestuursleden die bevoegd zijn de vereniging te vertegenwoordigen in te schrijven in een openbaar register bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen welker gebied de vereniging is gevestigd. Ook wijzigingen in de statuten of in het bestuur dienen te worden ingeschreven.


VERTEGENWOORDIGING

Artikel 9
De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur. Voorts kan de vereniging in en buiten rechte worden vertegenwoordigd door twee te zamen handelende leden van het dagelijks bestuur.


ALGEMENE VERGADERING/JAARVERSLAG

Artikel 10
1. Het bestuur brengt jaarlijks op een algemene vergadering vóór één juni (de jaarvergadering), behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.
Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
2. De algemene vergadering benoemt jaarlijks een commissie van tenminste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, die de rekening en verantwoording van het bestuur onderzoekt en van haar bevindingen verslag uitbrengt aan de algemene vergadering.
Het bestuur kan besluiten dat voorbedoeld onderzoek door een door hem aan te wijzen accountant zal geschieden.
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
4. Op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen in de algemene vergadering, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene vergadering bijeenroept.
5. De oproeping tot een algemene vergadering door het bestuur geschiedt bij oproepingsbrieven, gericht aan de adressen van de leden.
De oproepingsbrieven vermelden plaats, datum, tijdstip en agenda der vergadering.
6. De oproeping geschiedt niet later dan drie weken voor de datum van de vergadering.
7. Voorstellen van de leden voor ter vergadering te behandelen onderwerpen dienen binnen veertien dagen na het verzenden van de oproepingsbrieven schriftelijk aan het bestuur te worden medegedeeld.

Artikel 11
1. Alle leden die niet geschorst zijn hebben toegang tot de algemene vergadering.
2. Ieder lid heeft één stem.
Ieder lid kan zich ter vergadering, mits schriftelijk, laten vertegenwoordigen door een ander lid.
Een lid-rechtspersoon kan naar de algemene vergadering slechts één persoon afvaardigen.
3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
4. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
5. Indien bij een benoeming van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats tussen de twee personen die tezamen het hoogste stemmenaantal hadden. Ingeval bij stemming over twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is benoemd.
6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen.
7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of een der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
8. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van deze algemene vergadering.
9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen — dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding — ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.


TIJDSCHRIFT

Artikel 12
Elk lid ontvangt een exemplaar van de aflevering(en) van het Tijdschrift dat door de vereniging wordt uitgegeven, met dien verstande dat het bestuur kan besluiten om het lid, dat zijn contributie niet heeft voldaan, (een) aflevering(en) van het Tijdschrift te onthouden.
Leden genieten een door het bestuur te bepalen reductie op de prijzen van de overige publicaties van de vereniging.


STATUTENWIJZIGING

Artikel 13
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de algemene vergadering, tot welke vergadering is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn van oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt tenminste drie weken. Een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
De artikelen 3 en 4 van deze statuten zijn van statutenwijziging uitgesloten.
2. Van het voorstel tot statutenwijziging moet tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage worden gelegd tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
3. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Een afschrift van de akte moet in de openbare registers van de Kamer van Koophandel en Fabrieken — waar de vereniging is ingeschreven — worden gedeponeerd. Ieder bestuurslid afzonderlijk is bevoegd tot het doen verlijden van voorbedoelde akte.


ONTBINDING

Artikel 14
1. De vereniging wordt ontbonden:
 
   a.  door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in artikel 13 lid 1 is van overeenkomstige toepassing;  
   b.  door insolventie, nadat zij in staat van faillissement is verklaard, of door de opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel;  
   c.  door de rechter in de gevallen in de wet bepaald;  
   d.  door het geheel ontbreken van leden.  
   2. Van de ontbinding moet inschrijving worden gedaan in de openbare registers van de Kamer van Koophandel en Fabrieken waar de vereniging is ingeschreven.
3. De vereffening van het vermogen van de ontbonden vereniging geschiedt door het bestuur, tenzij de algemene vergadering bij het besluit tot ontbinding anders heeft beslist.
4. Het batig saldo na vereffening wordt aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel van deze vereniging overeenstemmen.
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en de bescheiden der vereniging gedurende tien jaren berusten onder de persoon daartoe aangewezen door de algemene vergadering. De bewaarder is gehouden zijn aanwijzing te doen inschrijven in de openbare registers van de Kamer van Koophandel en Fabrieken waar de vereniging is ingeschreven.


SLOTBEPALING

Artikel 15
In alle gevallen waarin niet door de statuten, de wet of het huishoudelijk reglement is voorzien, beslist het bestuur.

Laatste nieuws

Popmuziek scriptieprijs 2014 en studiedag op 30 mei in Groningen

Ter gelegenheid van de uitreiking van de popmuziek scriptieprijs zullen de IASPM...


Lees het volledige bericht